GDPR

Här updateras fortlöpande  information gällande den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation), som träder i kraft fr.o.m. den 25.5.2018.Registerbeskrivning 

Personuppgiftslagen (523/1999) 10§ 

 1. Registeransvarig
Norra Österbottens Trädgårdssällskap rf
E-post: not@nottradgardssallskap.fi
www.nottradgardssallskap.fi

 2. Kontaktpersoner i ärenden angående registret 
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. Kontaktuppgifterna till styrelsens medlemmar finns på hemsidan www.nottradgardssallskap.fi

 3. Registrets namn
Internesia.fi

 4. Registrets syfte 
Medlemsregistret upprätthålls vid Internesia. Ändamålet med medlemsregistret är att möjliggöra försändelse av fakturor av medlemsavgifter och medelmskort till föreningens medlemmar.

 5. Registrets innehåll 
I registret sparas följande uppgifter: Namn,  Adress,  Telefonnummer,  E-postadress

 6. Regelmässiga uppgiftskällor 
Den registrerade själv fyller i medlemsanhållan i ett elektroniskt formulär via Internesia. Styrelsens medlemmar kan via e-post, telefonkontakt eller direkt samtal få önskemål om föreningsmedlemskap, dessa matas in i registret av styrelsemedlem.

 7. Regelmässigt överlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Den registeransvariga överlämnar inte personuppgifter som införs i registret till utomstående.

 8. Överföring av låntagaruppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Överförs inte

 9. Principer för skydd av registret 

a) Manuellt material (uppbevaringsplats och skydd) 
- Till resor, utflykter och evenemang samlas deltagarlistor. Det är endera medlemmarna själva som skriver på listorna, eller en ansvarig person som samlar ihop deltagarlistor . Deltagarlistor förstörs/raderas när de inte längre behövs.

 - Under föreningens månadsmöten samlas in namn och telefonnummer i en gästbok för att registrera deltagarantalet.

 - På månadsmöten har vi lotteri med handskrivna namnlappar. Namnlapparna förstörs direkt efter mötet.

- Valberedningsgruppen får under en begränsad tid tillgång till medlemsregistret inför årsmötets valberedning.

 b) ADB-lagrat material (principer för registrets användarrätt och övervakning av användningen samt fysiskt skydd av enheterna)
Personuppgifterna i medlemsregistret hanteras endast av föreningens styrelse och överlåts inte till utomstående. Personuppgifter lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

 10. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter 
Den registrerade har rätt att via via telefon, epost eller direkt av någon styrelsemedlem, få tillgång till sina uppgifter, be om korrigering eller radering av uppgifterna. Föreningsmedlemmarna är ansvariga för att meddela om ändringar som berör den registrerades kontaktuppgifter.Uppdaterad 11.10.2018